Đơn vị:Trường Mầm Non Xuân Thịnh

Địa chỉ: Xã Xuân Thịnh-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên

Điện thoại: 0257.3722008

E-Mail: mnxuanthinh.songcau@phuyen.edu.vn

Cổng Portal: http://mnxuanthinh-songcau.phuyen.edu.vn