Địa chỉ: Xã Xuân Thịnh, thị Xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3722008

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017